Η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS (εφεξής «Διοργανώτρια») προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό διηγήματος (εφεξής «Διαγωνισμός»). Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού ορίζονται οι κάτωθι:

Αρθρο 1
Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί ένα διήγημα στην ελληνική γλώσσα έως τετρακόσιες λέξεις με θέμα: «Αντιθέσεις».

Αρθρο 2
Συμμετοχή

Στο Διαγωνισμό συμμετέχει έγκυρα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που, έχοντας συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και μη τελώντας υπό δικαστική συμπαράσταση, υποβάλλει ηλεκτρονικά (δαχτυλογραφημένη σε αρχείο μορφής word, με τον τίτλο του αρχείου να σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμό του και τον τίτλο του διηγήματος σε λατινικούς χαρακτήρες) στον ιστότοπο www.ianos.gr έως τις 23:59 της Παρασκευής 31 Μαΐου 2019, ένα ως ανωτέρω πρωτότυπο και ανέκδοτο διήγημά του, μαζί με ένα σύντομο (εκατό λέξεων) βιογραφικό του (δαχτυλογραφημένο σε αρχείο μορφής word). Αποκλείονται τα πρόσωπα που κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στην τέλεση του διαγωνισμού, οι σύζυγοί τους και οι έχοντες πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια με αυτούς, καθώς και με τα μέλη της κατωτέρω Κριτικής Επιτροπής.

Αρθρο 3
Κριτική επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τους 1) Γιάννη Ξανθούλη, συγγραφέα 2) Κωνσταντίνο Μπούρα, ποιητή 3) Διονύση Μαρίνο, συγγραφέα. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τα εγκύρως υποβληθέντα διηγήματα ως προς την πρωτοτυπία τους, την περιεκτικότητα και αρτιότητα της αφήγησης, την επιτυχή σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού και τη λογοτεχνικά δόκιμη πραγμάτευσή του.

Αρθρο 4
Επιβράβευση

Αξιολογώντας τα υποβληθέντα διηγήματα η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει, με απόφασή της, στην επιλογή (έως και) πενήντα διηγημάτων που θα συμπεριληφθούν σε ειδική συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων IANOS, απονέμοντας, επιπρόσθετα, εύφημο μνεία σε δέκα εξ αυτών που θα ανακοινωθούν την ημέρα παρουσίασης του βιβλίου το Φθινόπωρο του 2019. Κανένα άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού δημοσιοποιείται. Ούτε η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής προβλέπεται.

Αρθρο 5
Δικαιώματα και ευθύνη

Με την υποβολή των διηγημάτων στον υποδεδειγμένο ιστότοπο, οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για το διήγημά τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στη Διοργανώτρια για δέκα χρόνια το δικαίωμα έκδοσης και εμπορίας αυτού, συμπεριλαμβανόμενου στην ειδική συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων IANOS· άλλως αποκλείονται. Τα έξοδα έκδοσης, εκμετάλλευσης και διακίνησης της ανωτέρω συλλογής διηγημάτων βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια, η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσής της. Οι δημιουργοί των συμπεριληφθέντων στη συλλογή διηγημάτων λαμβάνουν δωρεάν δυο αντίτυπά της και εξακολουθούν να ευθύνονται για κάθε προκληθείσα, πριν από την έκδοσή τους, περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτους.

Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος και δωσιδικία

Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η  13η Μαρτίου 2019. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 
: Cyrille Aimee - Laverne Walk