ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Writer: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Published by: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Be the first to review this product

Summary - Η έκδοση των επί­ση­μων αρχείων του Γρα­φείου Στρα­τη­γι­κών Υπη­ρε­σιών (OSS) των ΗΠΑ που αφο­ρούν τις επι­κοι­νω­νίες μεταξύ της αμε­ρι­κα­νι­κής απο­στο­λής «Περι­κλής» του Εργα­τι­κού Γρα­φείου του OSS στο Κάιρο απο­τε­λεί σημα­ντική προ­σφορά στην ιστο­ρική ανά­λυση της ελλη­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας για εκείνη την κρί­σιμη εποχή. Η απο­στολή «Περι­κλής», π......

Retail Price: €16.00

Web Price: 11.00 (Discount amount: €5.00)

In stock. Shipping within 1-3 working days.

Δωρεάν μεταφορικά

Για αγορές άνω των 25 €

Δωρεάν αντικαταβολή

Για αγορές άνω των 25 €

Άμεση παράδοση

Σε όλη την Ελλάδα

Summary

Η έκδοση των επί­ση­μων αρχείων του Γρα­φείου Στρα­τη­γι­κών Υπη­ρε­σιών (OSS) των ΗΠΑ που αφο­ρούν τις επι­κοι­νω­νίες μεταξύ της αμε­ρι­κα­νι­κής απο­στο­λής «Περι­κλής» του Εργα­τι­κού Γρα­φείου του OSS στο Κάιρο απο­τε­λεί σημα­ντική προ­σφορά στην ιστο­ρική ανά­λυση της ελλη­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας για εκείνη την κρί­σιμη εποχή. Η απο­στολή «Περι­κλής», που λει­τουρ­γούσε κοντά στην ΠΕΕΑ και στην Κεντρική Επι­τροπή του ΕΑΜ, μας δίνει ένα πλού­σιο ερευ­νη­τικό υλικό με τα τηλε­γρα­φή­ματα και τις εκθέ­σεις για την κατά­σταση που επι­κρα­τούσε στην Ελλάδα, την οργά­νωση και τη λαϊκή απή­χηση του ΕΑΜ, τις πρώ­τες εκλο­γές στην ελεύ­θερη Ελλάδα, τους ιδε­ο­λο­γι­κούς και πολι­τι­κούς στό­χους της Ελεύ­θε­ρης Κυβέρ­νη­σης των Βου­νών.

Product Details

 • SKU:
  0386364
 • ISBN:
  978-960-03-6056-1
 • ISBN2:
  9789600360561
 • Publisher:
  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
 • Writer:
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • Translator:
  ΘΕΡΜΟΣ ΗΛΙΑΣ
 • Release Year:
  2016
 • Pages:
  260
 • Dimensions:
  14x21
 • Weight:
  0.4200 kg
 • Country:
  ΕΛΛΑΔΑ

Reviews