Η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS (εφεξής «Διοργανώτρια») προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας (εφεξής «Διαγωνισμός»). Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού ορίζονται οι κάτωθι:

Αρθρο 1
Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί μια φωτογραφία με μέγεθος τουλάχιστον 2480x3508 pixels σε αρχείο jpg με θέμα: «Αντιθέσεις».

Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι φωτογραφίες  θα επιλεχθούν, θα πρέπει να τις στείλουν, σε δεύτερη φάση, σε ανάλυση 300 dpi  και διαστάση minimum A4.

Αρθρο 2
Συμμετοχή

Στο Διαγωνισμό συμμετέχει έγκυρα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που, έχοντας συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και μη τελώντας υπό δικαστική συμπαράσταση, υποβάλλει ηλεκτρονικά (σε ένα φωτογραφικό αρχείο μορφής .jpg με τον τίτλο του αρχείου να σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμό του και τον τίτλο της φωτογραφίας σε λατινικούς χαρακτήρες) στον ιστότοπο www.ianos.gr έως τις 23:59 της Παρασκευής, 31ης  Μαΐου 2019, μια ως ανωτέρω πρωτότυπη και αδημοσίευτη φωτογραφία του, μαζί με ένα σύντομο (εκατό λέξεων) βιογραφικό του (δαχτυλογραφημένο με ελληνικούς χαρακτήρες σε αρχείο μορφής word). Αποκλείονται τα πρόσωπα που κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στην τέλεση του διαγωνισμού, οι σύζυγοί τους και οι έχοντες πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια με αυτούς, καθώς και με τα μέλη της κατωτέρω Κριτικής Επιτροπής.

Αρθρο 3
Κριτική επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τους 1)Δημήτρη Ταλιάνη, φωτογράφο–εκδότη 2)Μάριο Σπηλιόπουλο, καθηγητή ΑΣΚΤ– ζωγράφο 3)Σωτήρη Χατζάκη, σκηνοθέτη. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις εγκύρως υποβληθείσες φωτογραφίες ως προς την πρωτοτυπία τους, την τεχνική αρτιότητα, την αποτελεσματική σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού και την αισθητικά δόκιμη απεικόνισή τους.

Αρθρο 4
Επιβράβευση

Αξιολογώντας τις υποβληθείσες φωτογραφίες η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα απονείμει στους δημιουργούς των τριών καλύτερων (κατά την κρίση της) φωτογραφιών τα εξής βραβεία: 1ο Βραβείο: Μία Ετήσια Υποτροφία Σπουδών στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, στην Ειδικότητα της Φωτογραφίας, 2ο Βραβείο: Ένα διήμερο ταξίδι σε προορισμό του εσωτερικού, 3ο Βραβείο: Ένα λεύκωμα φωτογραφίας. Πέραν τούτου, με την απόφασή της, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει (έως και) εκατό από τις υποβληθείσες φωτογραφίες που θα τύχουν της επιβράβευσης να εκτυπωθούν ως σελιδοδείκτες (και να διανέμονται δωρεάν από τη Διοργανώτρια), ενώ τριάντα εξ αυτών θα εκτίθενται δημόσια, αφού εκτυπωθούν ως φωτογραφίες έκθεσης, στο IANOS CAFÉ για είκοσι ημέρες μετά από την εκδήλωση-έκθεση της Διοργανώτριας που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2019, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι νικητές του Διαγωνισμού. Κανένα άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού δημοσιοποιείται. Ούτε η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής προβλέπεται.

Αρθρο 5
Δικαιώματα και ευθύνη

Με την υποβολή των φωτογραφιών στον υποδεδειγμένο ιστότοπο, οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για τη φωτογραφία τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στη Διοργανώτρια για έξι χρόνια το δικαίωμα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης αυτής, συμπεριλαμβανόμενης της έκθεσής της στο IANOS CAFÉ· άλλως αποκλείονται. Τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης των επιλεγμένων φωτογραφιών βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια, η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της σχετικής έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης. Αντίθετα οι δημιουργοί των επιλεγμένων φωτογραφιών ευθύνονται για κάθε προκληθείσα (πριν από την επιβράβευση) περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτους.

Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος και δωσιδικία

Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η 13η Μαρτίου 2019. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 
: Thodoris Nikolaou-Pantelis Thalassinos - Mavro Trigoni