Κατοχή / Αντίσταση / Εμφύλιος

: Abba - Oh Christmas tree