Χαρτικά & Είδη Δώρου

: Concerto N°6 en sol mineur, RV 316a - III. Allegro